Käyttöehdot

Johdanto

Tämän verkkosivuston (”Sivusto”) omistaa ja sitä ylläpitää Mondelez Europe Services GmbH ja Mondelez Finland Oy, jotka molemmat kuuluvat Mondelēz International -konserniin. Sivusto on luonteeltaan tiedottava. Siirtymällä tälle Sivustolle ja käyttämällä sitä hyväksyt Käyttöehdot rajoituksetta ja ehdoitta. Jos et hyväksy Käyttöehtoja, sinun ei tulisi käyttää tätä Sivustoa.

Sivuston käyttäminen

Ellei muuta ole mainittu, Sivusto on tarkoitettu sinulle henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Et saa muuttaa, kopioida, jakaa, tuottaa saataville, lähettää edelleen, näyttää, suorittaa, jäljentää, julkaista, lisensoida, luoda siitä poikkeavia teoksia, välittää tai myydä Sivuston kautta saatavana olevia tietoja, ohjelmia, tuotteita tai palveluita. Voit katsoa ja kopioida sähköisesti, ladata ja tulostaa Sivustolla olevan materiaalin tulostettavia osioita omaan ei-kaupalliseen käyttöösi edellyttäen, että et muunna tai poista mitään tekijänoikeudellisia, tavaramerkkiin liittyviä tai muita omistusoikeuteen liittyviä merkintöjä. Kaikki muu Sivustolla esiintyvän materiaalin käyttö, esimerkiksi Sivuston sisällön muokkaus, jäljentäminen, jakelu, julkaiseminen, näyttäminen tai välittäminen, on kielletty ilman yritykseltämme saatua kirjallista lupaa.Kaikki sivustolta ladattava materiaali, esimerkiksi ohjelmat, tiedostot, kuvat, tiedot ja muu sisältö, on yrityksemme tai lisenssinhaltijoittemme omaisuutta. Tällaisen materiaalin lataaminen tapahtuu peruutettavissa olevan lisenssin alaisuudessa. Pidätämme ohjelman kaikki oikeudet ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet. Et saa jaella tai myydä materiaalia, tai tehdä sille takaisinmallinnusta, purkaa tai muutoin muuttaa sitä toiseen muotoon. Et saa luoda hyperlinkkiä toiselle verkkosivustolle.

Tavaramerkit

Kaikki Sivustolla käytetyt tavaramerkit, palvelumerkit ja tuotenimet (yhteisesti "Merkit"), ovat yrityksemme tai jonkin muun, yrityksellemme oikeuden ja lisenssin kunkin Merkin käyttämiseen antaneen yrityksen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä ja siten omistajansa omaisuutta.Näiden merkkien käyttäminen, kopiointi tai muokkaus ilman yrityksemme antamaa kirjallista lupaa johtaa asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Käyttäjän lähettämät materiaalit

Sinun tulee tietää, että vastaat itse kaikesta lähettämästäsi materiaalista, sen laillisuus, luotettavuus, soveliaisuus, alkuperäisyys ja tekijänoikeudet mukaan lukien. Et saa ladata, jakaa tai muutoin julkaista Sivuston kautta mitään sisältöä, joka on loukkaavaa, halventavaa, säädytöntä, uhkaavaa, yksityisyyttä tai yleisiä oikeuksia häiritsevää, herjaavaa, laitonta tai muutoin sopimatonta tai joka voi olla aiheena tai yllyttää rikolliseen toimintaan, minkä tahansa osapuolen oikeuksien loukkaamiseen, tai muutoin uhata tai vaarantaa lakien noudattamista tai vaikuttaa yrityksemme imagoon. Et saa ladata kaupallista sisältöä Sivustolle.Mahdollisia Yksityisyyden suojan mukaisesti kerättyjä tunnistettavia henkilötietojasi lukuun ottamatta kaikki huomautukset, ideat, kuvat ja muut tiedot, joita välität meille Sivuston kautta, tulee yrityksemme omaisuudeksi, eikä tämän sopimuksen mahdollinen päättyminen myöhemmin muuta sitä. Yrityksellämme ja suunnittelijoillamme on oikeus vapaasti kopioida, paljastaa, jakaa, liittää ja muutoin käyttää toimittamaasi materiaalia mihin tahansa kaupalliseen tai ei-kaupalliseen tarkoitukseen ilman minkäänlaista velvollisuutta suorittaa korvauksia sinulle tai jollekulle muulle.

Vastuuvapauslauseke

Yrityksemme ei esitä tai takaa, että Sivuston sisältö on täsmällinen tai kattava, eikä se anna takuuta näistä ominaisuuksista. Sivusto ja sen sisältämät materiaalit, tiedot, palvelut ja tuotteet, esimerkiksi tekstit, kuvat, linkit jne., on tarjottu käyttöön ”sellaisina kuin ne ovat” ja ilman minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita. Kieltäydymme kaikkien sovellettavien lakien sallimien oikeuksien perusteella kaikesta suorasta ja epäsuorasta takuuvastuusta, esimerkiksi epäsuorista takuista tuotteen kauppakelpoisuudesta tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta, kaupallisesta loukkaamattomuudesta, tietokonevirusten leviämättömyydestä ja tuotteen käyttökelpoisuudesta tai käyttötehosta. Emme esitä tai takaa, että Sivuston sisältämät toiminnot toimivat häiriöttömästi tai virheettömästi, tai että viat korjattaisiin tai ettei Sivusto tai Sivuston saataville tuova palvelin sisältäisi viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Emme esitä tai takaa, että Sivuston sisältämien materiaalien kattavuus, oikeellisuus, tarkkuus, vastaavuus, käyttökelpoisuus, ajanmukaisuus, luotettavuus tai muu ominaisuus riittää tietojen käyttämiseen. Yllä mainitun lisäksi ja sovellettavien lakien sallimissa rajoissa kaikista tarvittavista huolto-, korjaus- tai oikaisukustannuksista vastaat sinä (ei yrityksemme).

Rajoitettu vastuu

Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa mikään tapahtuma ei johda yrityksemme vastuuseen suorissa, epäsuorissa, erityisissä, rangaistavissa, esimerkinomaisissa tai seurannaisvahingoissa tai muissa vahingoissa, silloinkaan, kun yrityksemme on ilmoittanut tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta, riippumatta siitä, tapahtuuko vahinko sopimuksen mukaisessa toiminnassa, laiminlyönnin seurauksena tai jossakin muussa tilanteessa tällä sivulla saatavilla olevien tietojen, palveluiden, tuotteiden ja materiaalin käytön, käyttökelvottomuuden tai laadun yhteydessä tai siihen liittyen. Nämä rajoitukset ovat voimassa silloinkin, mikäli rajoitetun korvausvastuun keskeinen tehtävä jää toteutumatta. Epäilysten välttämiseksi mainitaan, ettei mikään tässä mainittu rajoita vastuutamme laiminlyönnistä johtuvien henkilövahinkojen yhteydessä.

Korvaaminen

Sitoudut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään haittojen ulkopuolella yrityksemme, sen toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, edustajat, lisenssinhaltijat ja tavarantoimittajat kaikista menetyksistä, kustannuksista, vahingoista ja kuluista, kohtuulliset asianajokulut ja oikeuskustannukset mukaan lukien, joiden syynä on näiden Käyttöehtojen noudattamatta jättäminen tai mikä tahansa sinun tai jonkin toisen henkilön sinun nimissäsi tekemä toimenpide (esimerkiksi laiminlyönti tai virheellinen käsittely) omalla Internet-tililläsi.

Arvopaperit

Yrityksemme ei tarjoa sijoitusneuvontaa Sivuston kautta, eikä Sivustolla olevaa materiaalia tule pitää Mondelēz International -konsernin osakekirjojen myyntitarjouksena tai ostotarjouksena. Mikäli päätät pitää jotakin Sivustolla annettua materiaalia Mondelēz International -konsernin arvopapereiden ostamisen tai myymisen perusteena, kannattaa muistaa, että Sivustolla käsitellään vain menneitä tapahtumia eikä niillä on välttämättä mitään tekemistä tulevien tapahtumien kanssa.

Linkit muille sivuille

Sivusto saattaa sisältää pääsyn toisille verkkosivuille. Ne eivät ole yrityksemme hallinnassa, ja siirtyminen niille tapahtuu täysin omalla vastuullasi. Emme myöskään tue tai hyväksy mitään tuotteita tai mitään tietoa, joita tarjotaan Sivuston kautta saatavilla olevilta verkkosivuilta. Voit tarkastaa selaimessa näkyvästä URL-osoitteesta, oletko vielä yrityksemme Sivustolla vai siirtynyt jollekin muulle verkkosivustolle.

Oikeusalue

Sivusto on tarkoitettu käytettäväksi vain Finland (“Alue”), emmekä takaa tai anna ymmärtää, että Sivuston sisältämä materiaali on soveliasta Alueen ulkopuolella. Mikäli käytät Sivustoa Alueen ulkopuolelta, teet sen omalla vastuullasi ja sinun tulee noudattaa kaikkia sovellettavia paikallisia lakeja. Kaikki verkkosivustoon ja sen käyttöön liittyvät vaatimukset käsitellään Alueen lakien mukaisesti riippumatta sen ristiriitoja koskevien lakien muodosta, ja sinä hyväksyt, että kaikki oikeudelliset prosessit, jotka liittyvät Sivustoon tai johtuvat siitä, suoraan tai epäsuorasti, käsitellään toimipisteen sijaintipaikan oikeudessa paikallisen oikeuskäytännön mukaisesti.

Sivuston muokkaaminen ja nämä Käyttöehdot

Materiaalin tarjoaminen Sivustolla ei ole lupaus siitä, että materiaalit ovat käytössäsi. Yrityksellämme on oikeus lakkauttaa Sivuston kaikki osat tai jotkin niistä koska tahansa sinulle ilmoittamatta. Varaamme myös oikeuden muuttaa ehtoja ja ilmoituksia, joiden alaisena Sivusto on tarjottu käytettäväksi, ja käyttäessäsi Sivustoa tällaisen muutoksen jälkeen sinun katsotaan hyväksyvän muutetut Käyttöehdot. Sitoudut tarkistamaan säännöllisesti Käyttöehdot siltä varalta, että niissä on tapahtunut muutoksia.

Tämän sopimukset lakkaaminen

Tämä sopimus on voimassa, kunnes jompi kumpi osapuoli päättää sen. Voit päättää sopimuksen koska tahansa tuhoamalla kaiken Sivustolta saamasi materiaalin ja siihen liittyvät asiakirjat sekä kaikki kopiot ja asennukset. Me voimme päättää tämän sopimuksen koska tahansa sinulle ilmoittamatta, mikäli olet oman harkintamme mukaan rikkonut jotakin tähän sopimukseen liittyvistä ehdoista. Sopimuksen lakkaamisen yhteydessä sinun on tuhottava kaikki materiaali ja lopetettava Sivustolla käyminen.

Muuta

Tämän sopimuksen jonkin kohdan osoittautuminen lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi ei vaikuta sopimuksen muiden kohtien voimassaoloon. Tämä sopimus kattaa kaikki ehdot sinun ja meidän välillämme Sivuston kaikkea käyttöä koskien.